KBC Zagreb, Rebro Faza-III, Zagreb

KBC Zagreb, Rebro Faza-III, Zagreb

Uvodno o KBC-u Zagreb

KBC Zagreb najveća je i po broju i raznovrsnosti zdravstvenih usluga jedinstvena zdravstvena ustanova u RH. Klinička bolnica pruža osnovnu skrb i visokosofisticirane medicinske postupke korisnicima zdravstvene zaštite iz cijele Hrvatske i inozemstva. KBC Zagreb je od 2014. godine kategoriziran kao "0 središnja nacionalna bolnica" u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost od nacionalnog značaja i obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga te je jedina u RH s tom kategorijom. Status Središnje nacionalne bolnice koji je MZ dodijelio KBC-u Zagreb veliko je priznanje, ali i putokaz za buduće aktivnosti s ciljem održavanja i unaprjeđenja kvalitete naših usluga. Koristeći vrhunsku akademsku izobrazbu djelatnika KBC-a, bolnice rješavaju široku lepezu zdravstvenih problema, pri čemu je naglasak uvijek na interdisciplinarnom i individualnom pristupu svakom korisniku. Uz osnovnu zdravstvenu skrb, bolnica istražuje najnovije metode liječenja koje, poštujući stroge znanstvene kriterije, uvodimo u svakodnevni rad. O tome svjedoči činjenica da je bolnica sjedište za 81 referentni centar MZ-a, čija je zadaća kontinuirano praćenje i sustavno promicanje pojedinih područja medicinske struke u našoj zemlji. Bolnica je usmjerena na edukaciju svojih zaposlenika i obrazovanje budućih zdravstvenih djelatnika. Stoga bolnica ima najveću bazu kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilišta u Zagrebu. Kao vodeća bolnička ustanova u RH, KBC Zagreb je pionir u brojnim medicinskim zahvatima koji su prvi put izvedeni u ovom dijelu Europe, a neki i u svijetu. KBC Zagreb kontinuirano uvodi nove i inovativne dijagnostičke i terapijske postupke, zadržavajući pritom status vodeće bolničke ustanove u RH, kojoj gravitiraju ne samo građani cijele RH, već i susjednih zemalja, a posebice kada je riječ o zahtjevne medicinske slučajeve.

 

O projektu Rebro faza III

Na postojećoj katastarskoj čestici trenutno se nalazi nekoliko građevina - zgrada bolnice zdravstvene namjene koja se sastoji od više nadzemnih volumena i zajedničkog podzemnog dijela te građevine prateće tehničke namjene. Zgrade su različitih veličina i visina. Glavne zgrade povezane su unutarnjim podzemnim hodnicima, kao i vanjskim kolnim i pješačkim površinama. Na mjestu predmetnog objekta faze III nalaze se postojeći objekti u funkciji bolničke ljekarne i kuhinje koji sa ostalim bolničkim objektima čine jednu cjelinu, a za potrebe postupka će se u većem dijelu ukloniti uz zadržavanje postojećih toplih priključaka. s ostatkom bolničkog centra. Na sjevernom dijelu čestice nalazi se parkiralište koje svojim kapacitetom ne zadovoljava potrebe bolničkog kompleksa i novogradnje, te je iz tog razloga na ovom mjestu planirana izgradnja predmetne pomoćne zgrade – nadzemna otvorena garaža.

Nova zgrada planira se graditi u sklopu postojećeg bolničkog kompleksa na zemljištu površine cca 107.660 m2. Uz Projekt zgrade planirana je otvorena garaža, te hitni heliodrom na zadnjoj razini, čime se rješava teška prometna situacija u bolničkom kompleksu.

 

Položaj i građevinsko zemljište

Lokacija planiranih građevina nalazi se u sjeverozapadnom dijelu kompleksa bolnice na k.č. 3490/1 i dio 3558, u ko Maksimir na adresi Kišpatićeva 12, Zagreb. Zbog planirane izgradnje novog priključka parcele na postojeći kružni tok Jordanovac/Kišpatićeva ulica, predviđena je nova parcelacija parcela tako da se dio čestice br. 3558 površine 1.205 m2 pripoji glavnoj čestici br. 3490/1 površine 107.660 m2 za novi priključak. Ukupna površina predmetne čestice bit će 108.865 m2.

Južna granica parcele je ulica Mije Kišpatića, s istočne i sjeveroistočne strane parcela je odvojena od stambenog naselja visokim zelenilom, a sa sjeverozapadne strane nalazi se Klinika za plućne bolesti Jordanovac. Teren parcele je nagnut prema južnoj i sjevernoj strani. Apsolutne visine su promjenjive i kreću se od cca. 143 m.n.v. do 157 m.n.v. Kolni i pješački prilazi kao glavni prilazi parceli predviđeni su s južne strane iz Kišpatićeve ulice.

 

Tehnički opis
Faza I

Bolnička zgrada Rebro faza III

  • Planiranom rekonstrukcijom zgrade bolnice integrirat će se medicinski sadržaji:

    Ortopedija
  • i ostali nemedicinski sadržaji: centralna kuhinja i kantina, ljekarna (skladištenje i proizvodnja), prostori za edukaciju studenata, centralne svlačionice, skladišta, središnja arhiva i tehnički prostori.
  • Transfuziologija i banka tkiva
  • Radiologija
  • Oftalmologija

 

Otvorena nadzemna garaža

U posebnom objektu na istoj parceli projektirana je otvorena garaža bruto površine 31.370 m². Sastojat će se od 5 razina s heliodromom za hitne slučajeve na zadnjoj razini. Namijenjeni korisnici garaže su zdravstveni djelatnici, posjetitelji i pacijenti bolničkog kompleksa. Osnovna namjena objekta je garaža sa 1.077 parkirnih mjesta za osobna vozila, od čega su 54 mjesta predviđena za invalide i osobe smanjene pokretljivosti.

 

Zapadna interna cesta

Kolni ulaz u bolnički kompleks nalazi se na jugoistočnom dijelu iz Ulice Mije Kišpatića. Postojeći izlaz iz bolničkog kompleksa nalazi se na sjeverozapadnom dijelu parcele, s priključkom na ulicu Mije Kišpatića. Postojeći interni promet je jednosmjeran od ulaza do izlaza.

Projektom je planirana rekonstrukcija zapadnog dijela postojeće cestovne i pješačke prometne infrastrukture unutar bolničkog kompleksa KBC Zagreb. Predviđeno je ukidanje postojećeg izlaza i izgradnja novog izlaza s priključkom na postojeći kružni tok Kišpatićeva/Jordanovac.

Postojeće trase prometnica prilagodit će se novoprojektiranoj prometnoj povezanosti na postojeći kružni tok Kišpatićeve ulice s južne strane, te će se napraviti novi izlazni i ulazni priključci na novoprojektiranu nadzemnu garažu, uz prilagodbu pravca i režim kretanja vozila. Planirana prometnica bit će namijenjena dvosmjernom kretanju vozila hitne pomoći i intervencija te vozila djelatnika i vanjskih korisnika bolničkog kompleksa i nove garaže. Dužina ceste bit će cca 170 m, a širina 6 m.

Za odvodnju oborinske vode s kolnika i nogostupa koristit će se tipske kaptažne cijevi s taložnicom i rešetkom te tipske linijske kanalice spojene na revizijske šahtove postojećeg kanalizacijskog sustava. Dotok vode do rešetki vodozahvata i linijskih kanala osigurat će se uzdužnim i poprečnim nagibom i lokalnim ispiranjem kolnika vjetrom.

Faza 2 uključuje izgradnju SN priključnog kabelskog voda i ugradnju dvorane za sastanke. Izgradnja SN spojnog kabelskog voda nove trafostanice na SN mrežu sa dva energetska SN kabela, sa ulazno-izlaznim sustavom na postojeći kabel položen između postojećih trafostanica 1TS1795 i 1TS2481 i ugradnjom SN opreme za opremanje trafo stanica. Trasa projektiranih SN podzemnih kabelskih vodova polazi od postojećeg SN kabela oznake 1KV2894 i kreće se u smjeru juga te završava u projektiranoj NTS 1289 CHC Zagreb. Dužina projektirane trase je cca. 50 m. Kablovi će biti položeni u rov dubine 80 cm, na križanju sa cestom dubina će biti min. 1,20 m.Stranica